НОВИНИ


24.02.2023


Работа по проекти

Единна електронна платформа за образование, услуги и съдържание - Дигитална раница"

Виж повече


13.01.2022


Работа по проекти

Проект: №BG05M2OP001-3.017-0011 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“

Виж повече


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Новини

Работа по проекти

 

 

КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕДИННА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОБРАЗОВАТЕНИ УСЛУГИ И СЪДЪРЖАНИЕ- „ ДИГИТАЛНА РАНИЦА“

 

На 23 .02.2023 г. всички учители от ОУ „ Г. Ст. Раковски“- с. Гълъбец, общ. Поморие участваха в кампания за популяризиране на единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание- „ Дигитална раница“. Платформата е част от проект „ Образование за утрешния ден” на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” Основната цел на платформата е осигуряване на безплатни електронни учебници и други дигитални образователни ресурси по всички учебни дисциплини и за всички класове. Така учениците ще получават уроци според нуждите си.

Платформата е инсталирана в облачната среда на МОН edu.mon. Учениците ще ползват „ дигитална раница“- свое пространство, където ще се събират уроците и други образователни ресурси. Платформата е безплатна. Учебният процес е интерактивен и подобрява възприемането на преподадения материал.

Платформата съдържа:

-модул програма, с която учителят може директно да стартира виртуална среща със съответния клас и час;

-в модул предмети се  оказват всички предмети по класове на съответния преподавател заедно с учебната програма и наличните учебни ресурси;

-в модул домашни ще се качват задания. Има възможност да се проследи изпълнението на заданието;

-модул библиотека включва дигиталното съдържание, събрано до момента;

Така учениците ще получават на едно място цялата необходима информация за образователна подготовка. Една от идеите е учители да правят уроци и да ги качват онлайн.

Чрез платформата родителите също ще получават конкретна информация какво учат децата им, как са оценени, какво е седмичното им разписание. Платформата няма да замени съществуващите дневници.

Първата училищна кампания за популяризиране на „ Дигитална раница“ се осъществи благодарение на нашите обучители- ст. учител К. Игнатова и ст. учител Ст. Димитров.