НОВИНИ


24.02.2023


Работа по проекти

Единна електронна платформа за образование, услуги и съдържание - Дигитална раница"

Виж повече


13.01.2022


Работа по проекти

Проект: №BG05M2OP001-3.017-0011 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“

Виж повече


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

За нас

ОУ" Георги Стойков Раковски" с.Гълъбец  осигурява качествено и достъпно образование според държавните образователни изисквания и стандарти. Работи за развитие и изява на интересите и способностите на децата в училище, подпомага формирането на гражданско съзнание и отговорно поведение.

     Успешната работа на училището е резултат от труда на членовете на педагогическия състав - 17 и непедагогически състав - 3.

Училищният екип, с ежедневната си работа, съдейства за превръщането на училището в желана територия на учениците.

Основни ценности и принципи в дейността на екипа са:

- Интересите на детето са поставени в центъра на учебно-възпитателния процес.

- Детството е изключително важен период от живота на човека.

- Всяко дете е неповторимо и уникално.

- На всяко дете е гарантирано правото на свобода на мисълта и изразяване на лично мнение.

- Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.