НОВИНИ


13.01.2022


Работа по проекти

Проект: №BG05M2OP001-3.017-0011 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“

Виж повече


13.01.2022


Работа по проекти

Училището работи по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Виж повече


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Новини

Работа по проекти

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участието на ОУ "Г.Ст.Раковски" с.Гълъбец в проекта  е под формата на „Партньор“ наСдружение “Център за обучение и квалификация” в изпълнение на Общата цел на проектното предложение а именно: „Повишаване на професионалните компетентности на учители, директори, педагогически специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия“.