НОВИНИ


13.01.2022


Работа по проекти

Проект: №BG05M2OP001-3.017-0011 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“

Виж повече


13.01.2022


Работа по проекти

Училището работи по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Виж повече


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Новини

Работа по проекти

 

 

 

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда - в училището са сформиран четири групи

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда - в училището са сформиран четири групи