НОВИНИ


13.01.2022


Работа по проекти

Проект: №BG05M2OP001-3.017-0011 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“

Виж повече


13.01.2022


Работа по проекти

Училището работи по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Виж повече


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ